தமிழ் – ச.சுதாகர்

தமிழ் தமிழின்  சிறப்பு  தனை  யறிந்திட அமிலம் போல் ஆசை நெஞ்சரிக்க, தொடங்கினேன் கற்க தொல் காப்பியம். குடம்தேன் எறும்பு குடிக்க முயல்வதுபோல் எண்ணினேன், ஓர் எண்ணம் கொண்டேன்; என் உயிர் உள்ள வரை, உணவு போல் உயிர்மொழித் தமிழை மனம்தினம்  சுவைக்கும் வண்ணம் செய்யவே! ச.சுதாகர் 

சாக்கடை  தருமோ நறுமணமே! – ச.சுதாகர் 

சாக்கடை  தருமோ நறுமணமே! உள்நோக்கம் தீதாய் ஊருக்கு நல்லதாய் சொல்செயல் காட்டிடும் சூது மனமே நோக்கம் மறைத்திடும் நுட்பம் அறிந்தாலும் சாக்கடையும் என்றும் தருமோ நறுமணமே   ச.சுதாகர் 

மனவலி போக்கும்  மருந்தகம் – ச.சுதாகர்

மனவலி போக்கும்  மருந்தகம் – ச.சுதாகர்   மனவலி போக்கும் மருந்துகள் வாங்க                      மருந்தகம் முகவரி கேட்டேன் தினம் வணங்கும் இறையிடம் ; அருளால்                      தக்கதோர்  விடைஉளம் உணர்ந்தேன். மன வோட்டத் தடம் மாற்ற                      மரக்கறி வளர்த்திடத் திட்டம் மனவலி போக்கும் மருந்துகள் கிடைக்கும்                       மருந்தகம் புழைக்கடைத் தோட்டம்   ச.சுதாகர் http://subhastories.blogspot.in/    scsudhakar72@gmail.com