தி.பி. 2.10.2045 / கி.பி. 19.10.2014 ஞாயிறு  காலை 10.30 மணி மதுரை