26 ஆம் ஆண்டுக்கருத்தரங்கம் ஆவணம் 27 ஆவது இதழ் வெளியீட்டு விழா ஆடி, 2047 /  சூலை, 2016 ஓசூர் கடல்சார் வரலாறு, கடல்சார் தொல்லியல் துறை தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்