புரட்டாசி 28-30, 2047 / அட்டோபர் 14-16, 2016 -தமிழகப்பெண்கள் செயற்களம்