அன்பு உறவுகளே !    வணக்கம். நீங்கள் இதுவரை  கண்டிராத, நீங்கள்  சற்றும்  எதிர்பாராத ஓர் அழகிய நாள்காட்டி,  உலகத் தமிழர் நாள்காட்டி. *பரப்புங்௧ள்!! *வாங்கிப்பயன் அடையுங்கள்!!! * எண்ணுக்குள் எண் வைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. (இப்படி வருவது உலகில் முதன் முறை.) * தனிக் கவனத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட தனித்தமிழ் நாள்காட்டி. * நம்  மொழி காக்க, இனம் காக்க, மண் காக்கப் போராடியவர்களின் செய்திகளுடன், புரட்சியாளர்கள், சிந்தனையாளர்கள், தத்துவ அறிஞர்கள்,   நினைவெழுச்சி நாள்கள், சிறப்பு நாள்கள் என  அனைத்து விவரங்களும் உள்ளடங்கிய நாள்காட்டி . * உலக நாள்காட்டி வரலாற்றில்…