தமிழ்க்கலைக் கூடத்தின் 10-ஆவது ஆண்டுவிழா  பங்குனி 29, 2046 / ஏப்பிரல் 12, 2015 பெர்ச்செம், பெல்சியம்