இந்தியச் செவிலியர் சங்கம் (Trained Nurses Association of India – TNAI ) தமிழ்நாடு கிளை ( Tamilnadu State Branch – TNSB ) உலகச் செவிலியர் நாளன்று  செவிலியர் விருதுகளை வழங்குகிறது.  சிறந்த தொண்டு சிறந்த ஆசிரியர் சிறந்த நிருவாகி  ஆகிய அடிப்படையில் விருதுகள் வழங்கப்பெறும்.   பொது நல்வாழ்வுத் துறை, மருத்துவமனைகள், செவிலியர் கல்வி நிறுவனங்கள் முதலானவற்றில் சிறப்பாகச் செயல்படும் செவிலியர்களைத் தேர்ந்தெடுத்து இவ் விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன.   தகுதி உடையவர்கள் தங்கள் முழு விவரத்துடன்…