ஆவணி 31, 2047 / 16.09.2016 பிற்பகல் 2.30 தமிழ்மேம்பாட்டுச் சங்கப் பலகைத்துறை