தொடக்கவிழா சித்திரை 06, 2047 / ஏப்பிரல் 19, 2016  மாலை 6.00