காலத்தை வென்ற கொடி! ஏறுது பார் கொடி ஏறுதுபார் ஏறுது பார் கொடி ஏறுதுபார் – இங்கு ஏறுது பார் கொடி ஏறுதுபார் – தமிழ் ஈழத்தின் வேதனை தீர்த்த கொடி – எட்டு திக்கிலும் மானத்தைச் சேர்த்த கொடி காலத்தை வென்றுமே நின்ற கொடி புலி காட்டிய பாதையில் சென்ற கொடி ஏறுது பார் கொடி ஏறுதுபார் செக்க நிறத்திலே வேங்கை நடுவிலே வீறிடும் கொடியிது – தமிழ் மக்களைக் காத்த நம்மான மாவீரரை வாழ்த்திடும் கொடியிது புலி வீரத்தின் கொடியிது மாவீரரின்…