மார்கழி 11, 2046 / திசம்பர் 27, 2015 மாலை 3.00 தமிழ் மக்கள் புரட்சிக் கழகம் பேராவூரணி