தமிழன் தொலைக்காட்சியில் சித்திரை 19, 2055 / 02.05.2024 அன்று இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் செவ்வி. நெறியாளர் விசுவனூர் வே. தளபதி.