தமிழர் வரலாற்று ஆய்வு நடுவம் புரட்டாசி 1, 2045 / செப்.17, 2014