மாசி 11& 12,, 2050  /  23 & 24 .02.2019, திலகர் திடல், தஞ்சாவூர் திராவிடர் கழக மாநில மாநாடு சமூக நீதி மாநாடு