(திருக்குறளும் மாறாத விழுமியங்களும் 1 / 6 தொடர்ச்சி)