உலகத் திருக்குறள் மையம், சென்னை ஆவணி  05, 2046 / ஆகத்து 22,2015