சித்திரை 17, 2047 / ஏப்பிரல் 30, 2016 மாலை 3.00  முதல் 7.00 வரை   தொரந்தோ தமிழ்ச்சங்கம்