தை 15, 2048 / சனவரி 28, 2017 ஈச்சலபற்றை, தமிழீழம்   -ஊற்றுவலையுலக எழுத்தாளர் மன்றம் -நந்தவனம் நிறுவம்