உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை தமிழ்க்கூடல் மார்கழி 13, 2053 புதன் 28.12.2022 முற்பகல் 10.00