ஆவணி 22, 2045 / செப் 07, 2014 தமிழக ஒடுக்கப்பட்டோர் விடுதலை இயக்கம்