மரு.செம்மலுடன் நிலாச்சோறு ஆடி 22, 2045/ ஆகத்து 07, 2014 செவ்வாய் – காலை 10.00