உ(யு)கபாரதி நூல்கள் வெளியீட்டு இருநாள் விழா   மாசி 12 & 13 2048 / வெள்ளி & சனி /   பிப்பிரவரி 24 & பிப்பிரவரி 25, 2017  மாலை 4.30 கவிக்கோ மன்றம், சென்னை 600 004 நேர்நிரை