மார்கழி 25, 2046 சனவரி 10, 2016  காலை 9.00 தேசியவகைத்தமிழ்ப்பள்ளி, கம்பார் கம்பார் தமிழர் விழிப்புணர்வு இயக்கம்