(திருக்குறள் மாநாடு, படத்தொகுப்பு 1 : தொடர்ச்சி) அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு, குமரி, 2017: படத்தொகுப்பு 2 [படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]