அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு,2017, குமரி : படத்தொகுப்பு 7

(திருக்குறள் மாநாடு, படத்தொகுப்பு 6 : தொடர்ச்சி) அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு,2017, குமரி : படத்தொகுப்பு  7 [படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]

அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு, குமரி, 2017: படத்தொகுப்பு 6

 (திருக்குறள் மாநாடு, படத்தொகுப்பு 5 தொடர்ச்சி) அனைத்துலகத் திருக்குறள் மாநாடு, குமரி, 2017: படத்தொகுப்பு 6 [படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]