நடிப்புவேறு நாடுகின்ற வாழ்க்கை வேறு! (எண்சீர் விருத்தம்) விளக்கொளியைத் தேடிவரும் விட்டில் பூச்சி விழியிருந்தும் விளக்கொளியில் வீழ்ந்து மாயும் பளபளக்கும் விளக்கொளியில் படத்திற் காக பலவாறு நடிக்கின்ற நடிகர் பண்பை விளக்கிநின்றால் வேதனையே மிஞ்சும் தம்பி விவரமாகச் சொல்வதென்றால் வேடம்! தம்பி அளந்திடுவார் வாய்கிழிய அன்பர் என்பார் அடுக்கிடுவார் பணந்தன்னை அறியா வண்ணம் கொடுக்கின்ற கதைமாந்தர் தன்மைக் கேற்ப கும்மாளம் அடித்திடுவார் கொஞ்சிப் பேசி நடிக்கின்றார் நாமெல்லாம் வியந்து பார்ப்போம் நடிப்புவேறு நாடுகின்ற வாழ்க்கை வேறு குடித்திடுவார் கூத்தடிப்பார் வாய்ப்பு வந்தால் கூடவரும் நடிகையையும்…