உலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றம் International Association of Tamil Research (IATR) பதினொன்றாம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு, சிங்கப்பூர், வைகாசி 12-14, 2054 / மே 26-28,2023 ஆராய்ச்சிச் சுருக்கம் வரவேண்டிய நாள் 15.10.2022 ; அனுப்ப வேண்டிய மின்வரி: academic-committee@11.org  தெரிவு முடிவு நாள் கார்த்திகை 29, 2053 /15.11.2022 இற்கு முன்னதாக விரிவுக் கட்டுரை நாள் தை 17, 2054 / 31.01.2023  கட்டுரையாளர் அனுமதிக் கட்டணம், தங்கும் செலவு, உணவுச் செலவு, மாநாட்டின்போது ஏற்படுகின்ற உள்ளூர்ப் போக்குவரத்துச்…