தை 16 & தை 17  – சனவரி 30 & சனவரி 31, 2016 கோவை மக்கள் நல்லுறவு அன்புடன் அழைக்கிறது