ஆவணி 5, 2046 / ஆக.22, 2015 மாலை 4.00 கடியப்பட்டணம்