பங்குனி 28, 2047 /  ஏப்பிரல் 10, 2016 காலை 9.45 விக்குடோரியா சாலை,  சிங்கப்பூர்