ஆவணி 26, 2048 திங்கள் 11.09.2017 பிற்பகல் 2.00  தமிழ்மொழித்துறை, சென்னைப்பல்கலைக்கழகம்