தமிழருவி மணியனின்  சொற்பொழிவு பாரதி பாசறையின் சிறப்புப் பட்டிமன்றம் கார்த்திகை 20, 2045 / திசம்பர் 6, 2014