பங்குனி 22, 2047 / ஏப்பிரல் 04, 2016 காலை 10.00 பாலாற்றுப் பாதுகாப்புக் கூட்டியக்கம்