ஆடி 20, 2045 / ஆக. 05,2014 சென்னைக் கிறித்துவக் கல்லூரி, தாம்பரம்