மே 06 & மே 07, 2017 சித்திரை 23 & 24, 2048 18 ஆவது சைவ மாநாடு, இலண்டன்   பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம்