ஆடி 17, 2046 /  ஆக. 02, 2015  கவியரங்கத் தலைமை : கவிஞர் தில்லைக் கல்விக்கரசன் சிறப்புரை : திருமதி இளங்கனி