பெரியார் விருது வழங்கும் விழா  தை 2, 3, 4 – 2046/ சன.16,17,18 – 2015