மார்கழி 25, 2046 / சனவரி 10, 2016 விழிப்புணர்வுப் பயணம்