ஆவணி 11, 2046 / ஆக. 28, 2015 வெள்ளி மாலை 3.00 இராமாபுரம் மக்கள் மன்றம்