மனவலி போக்கும்  மருந்தகம் – ச.சுதாகர்   மனவலி போக்கும் மருந்துகள் வாங்க                      மருந்தகம் முகவரி கேட்டேன் தினம் வணங்கும் இறையிடம் ; அருளால்                      தக்கதோர்  விடைஉளம் உணர்ந்தேன். மன வோட்டத் தடம் மாற்ற                      மரக்கறி வளர்த்திடத் திட்டம் மனவலி போக்கும் மருந்துகள் கிடைக்கும்                       மருந்தகம் புழைக்கடைத் தோட்டம்   ச.சுதாகர் http://subhastories.blogspot.in/    scsudhakar72@gmail.com