சித்திரை 07, 20146/ ஏப்பிரல் 20, 2015 புதுக்கோட்டை