புரட்டாசி 10, 2054 புதன் 27.09.2023 முற்பகல் 10.00 மணி தமிழ்க்கூடல் நூல் அரங்கேற்றம்