‘ஈழம் அமையும்’ –  நூலறிமுகக் கூட்டம் தை 16, 2047 / சனவரி 30, 2016