ஆடி 09, 2052 / 25.07.2021 ஞாயிறு மாலை 06.30 நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணையகூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931 கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123   பயன்படுத்தலாம் அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09 இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம் .        குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்  நீங்களும் பேச்சாளராகலாம் –  முனைவர் சி.சுந்தரராமன்