மார்கழி 04, 2052 / ஞாயிறு 19.12.2021 மாலை 6.30                          குவிகம் அளவளாவல்  “திரைப்பாடல்களில் வைர ஊசி வரிகள்”                                    கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID:  619 157 9931 கடவுச் சொல் /  Passcode:  kuvikam123     பயன்படுத்தலாம் அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09 இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.