அறிவு மறுமலர்ச்சியே சமூக – அரசியல் மாற்றத்திற்கான விசை, தமிழர் அறிவு மறுமலர்ச்சிப் பேரியக்கம் தை 20, 2047 முதல் தை 24, 2047 வரை  பிப்பிரவரி 03, 2016 முதல் பிப்.07 2016 வரை  இராசரத்தினம் கலையரங்கம், சென்னை