சித்திரை 20,  2046, மே 5, 2015 திருஆவினன்குடி(பழனி)