வினைத்தூய்மை – சி.இலக்குவனார்   – தமிழ்ப்போராளி பேரா.சி.இலக்குவனார்