பாளையங்கோட்டை மேலும் வெளியீட்டகத்தின்   விருது வழங்கலும் கலந்துரையாடலும்   26.09.2045 / 12.10.2014 ஞாயிறு மாலை  4.00 மணி இக்குசா மையம், சென்னை