எழுதுங்கள்! வெற்றி உங்களுக்கே! ஆட்சியாளர்கள் தவறாமல் ஐந்தாண்டு படிப்பிக்கும் ஆட்சிப் பாடத்தையே புரிந்து கொள்ளாமல் தேர்தல் தேர்வில் தோல்வியடையும் வாக்காளர்கள்! வெற்றி தோல்வியை வரையறுக்கும் வேடிக்கைத் தேர்வு முறை!  தேர்வெழுதுங்கள்! தோல்விப் பயமின்றி  முதுமையடைந்தும் முடிவெடுக்கத் திணறும் மூடர் கூட்டமதில் முளைவிடும் தளிர்களே முடிந்த வரை முயலுங்கள்! வினாத்தாள் வினாக்களோடு விடைத்தாள் வெறுமையாய் உங்களுக்காக… மனத்தில் உள்ளதை எழுதாதீர்கள் பட்டறிவைப் பதிக்கத் தோன்றும் தேர்வு ஒரு பட்டறிவே பட்டறிவிற்கே   பட்டறிவா? மதியில் பதிந்ததை எழுதுங்கள் புதிய பாதை புலப்படும்! எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள் சரியா…